Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Verlofaanvraag

De Wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat de leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Extra verlof buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen is dan in principe niet toegestaan.

Er kunnen zich gewichtige omstandigheden voordoen waar verlof voor aangevraagd moet worden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden bedoeld die buiten de invloedssfeer vallen. Te denken valt aan bruiloft, uitvaart, verhuizing etc. 

Extra vrije dagen om eerder of langer op vakantie te kunnen gaan, worden niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt.

Uw verzoek dient tenminste 8 weken voor het gevraagde verlof te worden ingediend bij de directie van school, door middel van het invullen van een verlofformulier. Dit formulier kunt u ophalen bij de leerkracht, de teamleider of de directeur. 

Twijfelt u of wilt u meer informatie hierover, loop dan gerust even op school binnen of bekijk de folder