Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school is uniek, heeft zijn eigen ideeën, zijn eigen mogelijkheden, zijn eigen problemen en zijn eigen oplossingen. De ‘Wet medezeggenschap op scholen’ (WMS) die op 1 januari 2007 in werking is getreden, biedt ruimte de inspraak op een manier in te richten die past bij de lokale situatie en de taakopvatting van de MR.

Slagvaardig werken begint bij een goede informatievoorziening. Dit is één van de meest fundamentele rechten van de MR. Het bestuur van de school moet de MR onder andere informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar, op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Bij veel besluiten heeft het bevoegd gezag advies of instemming van het personeel en/of de ouders nodig. Heeft de MR adviesrecht, dan moet het bestuur van de school de MR eerst advies vragen over een voorstel, voor het als besluit mag worden uitgevoerd. Heeft de MR instemmingsrecht, dan heeft het bestuur van de school de instemming van de MR nodig voordat ze een voorstel mogen uitvoeren.

Zaken waarover de MR zich uitspreekt zijn onder andere: begroting, schoolplan beleidsvoornemens, schoolgids, ouderbijdrage, pesten, communicatie, ouderbetrokkenheid, binnenklimaat, arbozorg, veiligheid en bedrijfshulpverlening.

De MR hoeft niet af te wachten tot het bestuur iets vraagt of voorlegt. Zelf kan de MR pro-actief meedenken en voorstellen doen. Dit zogeheten initiatiefrecht is in de wet en het medezeggenschapsreglement vastgelegd. Het initiatiefrecht is iets anders dan het vrijblijvend aandragen van ideeën en suggesties. Dat gebeurt meestal toch wel. De MR heeft het recht om voorstellen te doen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school.

De MR fungeert zodoende als sparringpartner en klankbord voor de directie en (op afstand) voor het schoolbestuur. Hiervoor worden geen financiële specialismen of andere specifieke portefeuilles vereist, maar een kritisch persoon, die op grond van eigen visie en argumenten het gesprek aangaat.

De MR op basisschool De Springbeek is samengesteld uit drie ouders en drie leerkrachten. U kunt direct invloed uitoefenen door zitting te nemen in de MR dan wel uw vraag of idee voor te leggen aan een van de MR-leden. Op het moment dat de zittingsperiode van een huidig lid ten einde loopt of indien een huidig lid zijn lidmaatschap vroegtijdig beëindigd, worden kandidaten voor de vacature opgeroepen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De MR-vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en op onze website. De notulen zijn voor iedereen beschikbaar op school.

De MR vindt het belangrijk dat u als ouders de mogelijkheid moet hebben om vragen te stellen aan de MR. Daarom heeft de MR een eigen emailadres.
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar mr.springbeek@kerobei.nl 
De MR zal uw vraag of opmerking tijdens de eerst volgende vergadering in behandeling nemen.
 
De MR bestaat uit 8 leden te weten:
Mevr. Roos Mans – (voorzitter)
Mevr. Ellen Schreurs– ouder
Dhr. Ando Steeghs – ouder

Mevr. Loes Veenje - ouder 
Mevr. Sanne Hoezen – leerkracht

Mevr. Pauline Kamphuis - leerkracht
Dhr. Teddo Peulen - leerkracht
Dhr. Jan Joosten- leerkracht