Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Klachtenregeling

Interne Contactpersoon - Externe vertrouwenspersoon

 

Wanneer je iets dwars zit, je een probleem hebt of klacht over school, kun je naast de leerkracht, teamleider of directie ook terecht bij de Interne Contactpersonen .  

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Overleg eerst met de direct betrokkene, vaak de leerkracht. De ervaring leert dat op dit niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dit niet, dan volgt:
 • Overleg met teamleider. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Overleg met de Interne Contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Inschakeling Externe Vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.
 • In uitzonderlijke gevallen kan een formele klachtenbehandeling via een procedure worden opgestart bij het LKC.

Als leerling of ouder kun je ook altijd rechtstreeks naar de Interne Contactpersoon met een zorg of probleem. De Interne Contactpersoon zal dan samen bespreken welke weg je het beste kunt volgen. Je kunt ook op elk moment terecht bij de Externe Vertrouwenspersoon.

Interne Contactpersoon
Bij klachten, zorgen of problemen komen soms de Interne Contactpersoon en/of de Externe Vertrouwenspersoon in beeld. Zij zijn beide belangrijk, maar hebben een verschillende positie en achtergrond.

 • De Interne Contactpersoon is iemand op school. Hij of zij is dichtbij, snel te bereiken en gemakkelijk aanspreekbaar.
 • De Externe Vertrouwenspersoon is onafhankelijk: iemand van buiten de school én buiten het schoolbestuur. Hij of zij staat meer op afstand en is objectiever.

De Interne Contactpersoon kan advies vragen aan de Externe Vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over hoe zaken het beste aangepakt kunnen worden en wat de juiste procedure is in bepaalde situaties. De contacten met Interne Contactpersoon en Externe Vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk.

 

Wat doet de Interne Contactpersoon?

Binnen Kerobei is afgesproken dat de Interne Contactpersoon uitsluitend de klachten van leerlingen en ouders in behandeling neemt. Klachten van collega-medewerkers gaan rechtstreeks naar het managementteam of indien dit niet mogelijk of wenselijk is rechtstreeks naar de Externe Vertrouwenspersoon dan wel klachtencommissie. De Interne Contactpersoon heeft verschillende taken:

 • Aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, wanneer deze een probleem hebben.
 • Hoort het probleem aan en geeft advies, gericht op het oplossen van het probleem.
 • Verwijst eventueel naar de Externe Vertrouwenspersoon.
 • Neemt (in overleg met of op verzoek van de klager) contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen.
 • Geeft voorlichting over klacht-zaken (wat te doen bij klachten, wie is op welke wijze bereikbaar) aan team, leerlingen en ouders, doet beleidsaanbevelingen.
 • Helpt eventueel ook (bijvoorbeeld met doorverwijzing) zonder de inhoud van de klacht te kennen.
 • Neemt initiatieven voor preventie.

 

De Interne Contactpersoon van onze school is Maud Smeets (maud.smeets@kerobei.nl). 
Als het nodig is kan de Interne Contactpersoon je doorverwijzen naar de Externe Vertrouwenspersoon. 

 Wat doet de Externe Vertrouwenspersoon? 

De Externe Vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor de Externe Vertrouwenspersoon. De Externe Vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Ondersteunt en begeleidt.
 • Voert gesprekken met betrokkenen.
 • Verwijst zo nodig naar hulpverlenende instanties.
 • Biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht naar de onafhankelijke vertrouwenscommissie.
 • Bemiddelt eventueel tussen klager en aangeklaagde (ter advisering).
 • Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

 

De externe vertrouwenspersoon van stichting KEROBEI:

mevr. J. de Fretes:       tel. 06-21293342  jeskedefretes@gmail.com

Ik ben Jeske de Fretes , externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
(VPO) en integriteit (VPI). Vanaf oktober 2022 ben ik aangesteld als externe VPO
/VPI voor Kerobei. Als vertrouwenspersoon ben ik allereerst verantwoordelijk voor
de opvang van de melder. Maar mocht je-preventief- mijn advies nodig hebben op
het gebied van ongewenste omgangsvormen of integriteit dan kun je mij ook bellen
of mailen. Spreek altijd mijn voicemail in als je me niet direct aan de lijn krijgt dan
reageer ik zodra ik kan. Uiterlijk binnen 72 uur ontvang je een reactie op je
ingesproken bericht (mits je een telefoonnummer inspreekt waarop ik je kan
bereiken). Of stuur een mail met je vraag. Ook per mail ontvang je zo spoedig als
mogelijk en uiterlijk binnen 72 uur een reactie van mij.
Voor zowel ouders, leerkrachten als ook directie en bestuurders ben ik het juiste
aanspreekpunt als je vragen hebt over de onderwerpen “ongewenst gedrag” of
“integriteit”. Als vertrouwenspersoon behandel ik je vraag uiteraard vertrouwelijk!
Mijn jarenlange ervaring en certificering als externe vertrouwenspersoon bij diverse
organisaties maken dat ik een betrouwbare en deskundige gesprekspartner ben.
Maak hier gebruik van als je vragen hebt over eerder genoemde onderwerpen.
Samen bespreken we de opties die je hebt met mogelijke voor/nadelen waarna jij
zelf een keuze maakt die jij het best passend voor jou vindt.

 

Klachtenregeling stichting KEROBEIhttps://www.kerobei.nl/ouder-kind/klachten

 

De wet Meldplicht - Meldcode

Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en/of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan* te volgen. En elke medewerker van een onderwijsinstelling is ook wettelijk verplicht bij vermoeden van seksueel misbruik door een medewerker jegens een minderjarige leerling melding te doen bij het bevoegd gezag. Voor meer info zie de folder en de site "Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling"

*Vanaf 1 januari 2019 wijzigt stap 5. Dan is in alle gevallen van (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling melding bij "Veilig Thuis" verplicht.