Basisschool De Springbeek - Venlo
MENU

Ons schoolconcept

De belangrijkste pijlers van De Springbeek zijn: 

  • Vakmanschap en passie.
  • Professionele cultuur
  • Resultaten bij kinderen
  • Waarderend en veilig schoolklimaat
  • Een doorleefde visie
  • Erkenning en waardering van de omgeving

Vakmanschap en passie gaan over invulling en de beleving van het werk: Van gelukkige leerkrachten leren kinderen het meest. Wij bieden onderwijs aan waarbij elk kind telt en waarbij wordt aangesloten bij de mogelijkheden en betrokkenheid van ieder kind. Sleutelwoord hierbij is eigenaarschap.

Eigenaarschap impliceert o.a.: verantwoordelijkheid nemen en dragen, aanspreekbaar zijn op het eigen handelen en resultaten, mee ontwikkelen en innoveren, open staan voor anderen en hen erbij betrekken, optimist zijn (denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden), oog hebben voor de eigen uniciteit en die van anderen. Eigenaar zijn houdt ook in: anderen eigenaar laten zijn.

Een professionele cultuur. Wij dragen actief bij aan de ontwikkeling van de professionele cultuur: wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.  Wij zijn eerlijk ook als de boodschap lastig is en spreken rechtstreeks aan. Je realiseert dit het best door het te doen en goed voorbeeld  doet goed volgen. 

Opbrengsten bij kinderen: Onderwijs gaat over opbrengsten, zowel in didactische zin de resultaten als in sociaal emotioneel opzicht, het welbevinden. Het volgen van de ontwikkeling van ieder kind vinden we belangrijk om zodoende voor elk kind de optimale opbrengst te kunnen realiseren. Het kind is eigenaar van zijn of haar ontwikkeling en geeft samen met leerkracht aan: 'Wat wil ik leren, hoe kan ik dat leren, wanneer ga ik dat leren en wat of wie heb ik daarbij nodig.'
Deze ontwikkeling wordt vastgelegd in het portfolio.

Waarderend en veilig schoolklimaat:  Kinderen moeten zich veilig, gewaardeerd en erkend voelen. We zijn alert op pestgedrag en spreken kinderen en ouders aan als het plaatsvindt. De Springbeek wil werken vanuit waarden. Deze waarden zijn universeel en hebben sterke verbinding met de christelijke traditie, zoals respectvol zijn naar leerlingen, ouders en collega’s in en rond de school, vertrouwen uitstralen en eerlijkheid, gezamenlijkheid (samen is het sleutelwoord) , verwondering en verantwoordelijkheid.

Een doorleefde visie: Het team van De Springbeek is een team dat passie aan nuchterheid wil koppelen. Duidelijk stelling nemen in waar we voor staan en wat we kunnen. De doorleefde visie betekent dus: heldere taal, begrijpelijke taal  voor ouders en personeel waarbij het kind en zijn of haar leerproces centraal staat. 

Waardering van de omgeving:  We ervaren ons werk als niet- vrijblijvend. We willen verantwoording afleggen over wat we doen en hoe we het doen. We willen dat het schoolbestuur, de ouders, inspectie en alle andere betrokkenen in en rond de school zien wat we goed doen en daar waardering voor hebben. Maar ook vinden we het belangrijk dat de buurt tevreden is met hoe wij als school en onze kinderen “goede buren” zijn. En we doen graag mee met de gemeenschapsactiviteiten die in Hout-Blerick belangrijk gevonden worden, of het nu gaat om feestdagen of om acties als schoonhouden van de straten van ons dorp.

Op basisschool de Springbeek vinden wij algemene ontwikkeling van alle kinderen erg belangrijk.
Niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de creatieve kant doet er toe.
Vanuit die visie hebben wij de keuze gemaakt om structureel een vakdocent gymnastiek en een vakdocent muziek in te zetten.

Muziek wordt versterkt aangeboden binnen onze school, door het gebruik maken van de Impulsregeling Muziekonderwijs. Deze impulsregeling stelt ons in staat om muziek in alle leerjaren op een nog hoger niveau aan te bieden, de vaardigheden van leerkrachten in het geven van muziekonderwijs te versterken en de binnen- en buitenschoolse muziekervaringen met elkaar te verbinden.
In de groepen 5 en 6 wordt bovendien door de muziekdocent gewerkt met de methode Kodály. Hiermee leggen onze leerlingen een zeer sterke basis op het vlak van muzikaliteit!